Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Psychoterapia to zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej. Obejmuje cykl spotkań psychoterapeuty z pacjentem. To “podróż w głąb człowieka”, który odbywa pacjent razem z terapeutą. Terapeuta jest pewnego rodzaju przewodnikiem, który dba o bezpieczeństwo “podróżującego”. Psychoterapia może poprawić jakość życia emocjonalnego, zwiększyć motywację do działania, poprawić pewność siebie czy usprawnić komunikację z innymi ludźmi. Psychoterapia wspiera i uczy wykorzystywać potencjał człowieka, który tak trudno czasem w sobie odkryć.

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne działania mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się. Prowadzona jest w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na stymulowanie i usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności grafomotorycznej, technik i umiejętności szkolnych w aspekcie czytania i pisania. Istotne w całym procesie jest też wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, praca nad poprawą koncentracji uwagi.

Aby dziecko mogło zostać objęte pomocą w formie terapii pedagogicznej na terenie Poradni, niezbędna jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. Po zakończonej diagnozie, rodzic uzyskuje informację od psychologa/pedagoga o wskazaniu do terapii oraz możliwości zapisania dziecka na zajęcia zgodnie z dostępnością miejsc.

Cele terapii:

 • Usprawnienie motoryki narządów mowy, czyli sprawności mięśni artykulacyjnych.

 • Korekcja pozycji spoczynkowej języka i połykania.

 • Poprawienie jakości funkcji oddechowej.

 • Korygowanie wad wymowy i tworzenie prawidłowych warunków dla dalszego rozwoju artykulacji.

 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 • Poprawa jakości komunikacji i kompetencji językowych poprzez naukę i doskonalenie umiejętności budowania zdań i tworzenia dłuższych wypowiedzi

 • Poprawa jakości fonacji

 • Ewentualne wypracowanie alternatywnych systemów i sposobów komunikacji.

 

Na terapię logopedyczną kwalifikuje logopeda po przeprowadzonej diagnozie.

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Na terapię przyjmowane są uczniowie w miarę dostępności miejsc.

Logopeda zawiera z rodzicem/ opiekunem kontrakt terapeutyczny, który zobowiązuje do ścisłej współpracy, w celu jak najszybszego osiągnięcia pełnego sukcesu.

W przypadku braku miejsca na systematyczną terapię, istnieje możliwość korzystania z konsultacji, w celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu – częstotliwość spotkań określa logopeda.

 

W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej możliwe będzie prowadzenie terapii on-line.

Terapia matematyczna prowadzona w Poradni:

 • jest dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka i jego możliwości; uwzględnia specyfikę trudności dziecka i dopasowuje oddziaływania terapeutyczne oraz edukacyjne do każdego dziecka indywidualnie,

 • jest tak ułożona pod kątem materiałów dydaktycznych, by jak najlepiej pomóc dziecku i jak najskuteczniej zniwelować trudności oraz przyczyny niepowodzeń odczuwanych podczas nauki matematyki,

 • zawiera ćwiczenia o różnym stopniu trudności tak, by dziecko zarówno ćwiczyło obniżone funkcje jak i odczuwało sukces (poprzez pokazanie dziecku jego mocnych stron),

 • “wykorzystuje” gry dydaktyczne, które również doskonalą ważne funkcje poznawcze, ale nie są formą żmudnych ćwiczeń; stanowią także urozmaicenie zajęć i sprawiają, że zajęcia są ciekawsze,

 • jest skuteczna, gdy jest systematyczna i trwa minimum rok/ 2 lata szkolne, w zależności
  od stopnia trudności jakie ma dziecko,

 • rozpoczyna się od szczególnie obniżonych u dziecka umiejętności i kompetencji matematycznych tj.: liczenie i tempo liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią, operacyjne rozumowanie, szacowanie, logiczne rozumowanie, rozumowanie arytmetyczne, wyciąganie logicznych wniosków, dostrzeganie zależności między liczbami, zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych, zapisywanie liczb w systemie pozycyjnym itp.,

 • ma na celu podwyższenie samooceny i motywacji dziecka do podejmowania wyzwań edukacyjnych,

 • ma na celu obniżenie napięcia emocjonalnego, które często towarzyszy dziecku podczas nauki matematyki.

Cel: usprawnianie zaburzonych funkcji w obszarze:

 • procesów poznawczych (problemy szkolne)

 • procesów emocjonalnych

 • procesów psychomotorycznych

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

to terapia osób, które doświadczyły traumy sytuacyjnej i traumy związanej z zaburzeniami więzi. Jest terapią bardzo ustrukturalizowaną, łączącą w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednak tym, co ją od tych podejść odróżnia, jest jej aspekt neurofizjologiczny.

EMDR jest opartym na naukowych i empirycznych dowodach podejściem psychoterapeutycznym ukierunkowanym PRZEDE WSZYSTKIM na PTSD (zespół stresu pourazowego)

Dobrze udokumentowana w literaturze jest również skuteczność stosowania EMDR w przypadku innych zaburzeń psychicznych, problemów ze zdrowiem psychicznym i objawów somatycznych.

Terapia EMDR to metoda dająca narzędzia, które pozwalają pomóc osobom doświadczających trudności, które zapoczątkowało wydarzenie traumatyczne typu przemoc, wykorzystanie seksualne, wypadki, katastrofy naturalne i wiele innych, w tym związanych z zaburzeniami więzi w okresie wczesnodziecięcym.

EMDR integruje elementy standardowych technik terapeutycznych z bodźcem zewnętrznym w postaci stymulacji bilateralnej, która stymuluje mózg na poziomie neurofizjologicznym do bardziej adaptacyjnego przetwarzania informacji.

Celem terapii jest przede wszystkim:

Przetworzenie zablokowanego/zamrożonego wspomnienia

Obniżenie/redukcja poziomu negatywnych emocji (strach, gniew, wstyd)

Wzmocnienie pozytywnych przekonań odnoszących się do samego siebie

 

Po terapii EMDR:

Pacjent po raz pierwszy widzi te wspomnienia jako odległe

Modyfikuje oceny poznawcze o sobie samym

Włącza emocje odpowiednie do sytuacji

Eliminuje niepokojące doznania fizyczne

 

Podejście EMDR rekomendowane jest przez bardzo wiele krajowych i międzynarodowych organizacji zajmujących się zdrowiem psychicznym :

• American Psychiatric Association (2004)

• National Institute of Health & Clinical Excellence – NICE(2005)

• International Society of Traumatic Stress Studies, 2009

• Department of Veterans Affairs and Department of Defence (2010)

• California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare (2010)

• The Substance Abuse & Mental Health Services Administration [SAMHSA] (2011)

• etc…

Jednak rekomendacją, która w tej chwili wydaje się być najistotniejsza, jest rekomendacja WHO – Światowej Organizacji Zdrowia

EMDR jest bowiem jedną z dwóch metod oficjalnie rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zarówno w procesie indywidualnym jak i grupowym.

Terapię tę w naszej Poradni prowadzi: psycholog Katarzyna Alina Koszewska

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content