Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w Poradni służy ocenie funkcjonowania poznawczego, przedszkolnego lub szkolnego dziecka i obejmuje:

– ocenę rozwoju psychomotorycznego,

– ocenę gotowości szkolnej (dla dzieci w wieku 5-6 lat),

– określenie rozwoju funkcji percepcyjnych: wzrokowo-przestrzennych i wzrokowo-ruchowych, orientacji przestrzennej , słuchowo-językowych, motorycznych i grafomotorycznych,

– ocenę podstawowych umiejętności szkolnych: pisania, czytania i liczenia,

– określenie szczególnych uzdolnień i mocnych stron dziecka.

Diagnoza ma również na celu profilaktykę – zapobieganie negatywnym zjawiskom w rozwoju oraz stanowi podstawę do prognozowania dalszego rozwoju funkcji psychomotorycznych i poznawczych.

Diagnoza w naszej Poradni składa się z 3 – 4 etapów:

etap I – Wizyta rodziców dziecka u psychologa współpracującego z daną szkołą/przedszkolem, zgodnie z aktualnie obowiązującym przydziale placówek. Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka. Przedstawienie planu kolejnych wizyt w Poradni dziecka i jego rodziców, celu tych spotkań, podanie terminu. (1 spotkanie)

etap II – Wizyta dziecka u psychologa. Przeprowadzenie psychologicznej części badań diagnostycznych. (1-2 spotkania)

etap III – Wizyta dziecka u pedagoga. Przeprowadzenie pedagogicznej części badań diagnostycznych dotyczących umiejętności czytania, pisania, liczenia. (1-2 spotkania)

etap IV – Wizyta dziecka u innych specjalistów (logopeda, terapeuta SI, terapeuta ręki) – o ile istnieje taka potrzeba.

Dla postawienia rzetelnej diagnozy czasami niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych badań poza Poradnią, np. okulistycznych, laryngologicznych, psychiatrycznych, neurologicznych i uzyskanie zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia dziecka.

Po skończonej diagnozie psycholog zaprasza rodziców na omówienie wyników badań, ustala właściwe formy pomocy i wsparcia.

Zadaniem diagnozy logopedycznej jest ocena poziomu rozwoju mowy dziecka, jego umiejętności komunikacyjnych, prawidłowości lub nieprawidłowości rozwoju artykulacji, czyli wymawiania głosek, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Logopeda sprawdzi:

 • sprawność języka, warg, policzków i podniebienia miękkiego

 • pozycję spoczynkową języka, sposób połykania

 • tor oddechowy

 • oceni wędzidełko podjęzykowe, budowę podniebienia, zgryz

 • rozumienie zdań, poleceń, zasób słownictwa

 • umiejętność nazywania, budowania zdań, ich poprawność gramatyczną

 • słuch fonemowy, pamięć słuchową.

W trakcie spotkania diagnostycznego logopeda przeprowadzi obserwację dziecka, pozwalającą na zebranie dodatkowych informacji dotyczących sposobu i chęci nawiązywania kontaktu, rodzaju i sposobu zabawy, wykorzystywania innych form komunikacji (gestów, mimiki itp).

Wizyta diagnostyczna kończy się omówieniem wynik badania:

Rodzic otrzyma informacje na temat:

 • aktualnego stanu rozwoju mowy;

 • objawów i możliwych przyczyn zakłóceń;

 • nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego;

 • problemów artykulacyjnych;

 • prognozy związanej z rozwojem mowy i artykulacji;

 • umiejętności i trudności komunikacyjnych;

 • ewentualnych zaleceń do terapii logopedycznej i konsultacji (w celu pogłębienia diagnozy ) ze specjalistami takimi jak np. laryngolog, audiolog, foniatra, ortodonta, neurolog, psychiatra, psycholog

 • wskazówek do pracy w domu.

Jak się zgłaszać?

 • Bezpośrednio – telefonicznie przez sekretariat, bądź rozmowę z logopedą;

 • Przez psychologa po wcześniejszej wizycie i uzyskaniu zaleceń do diagnozy.

Diagnoza przyczyn trudności matematycznych jest badaniem pedagogicznym. Przed jej wykonaniem konieczne jest wykonanie diagnozy psychologicznej. Diagnoza ma na celu ustalenie przyczyn występowania u dziecka trudności matematycznych. Przyczyna trudności matematycznych może mieć podłoże specyficzne (zaburzenia zdolności matematycznych) lub zwyczajne, wynikające z zaległości programowych, wolniejszego nabywania kompetencji i umiejętności matematycznych lub niewłaściwych metod nauczania. W zależności od przyczyny trudności matematycznych podejmuje się działania terapeutyczne. Po wykonaniu diagnozy matematycznej i badania psychologicznego wydawana jest opinia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek rodziców, zawierająca opis trudności, przyczynę trudności oraz zalecenia dla szkoły i rodziców. Diagnoza przyczyn trudności matematycznych skierowana jest dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, natomiast możliwe jest również wykonanie diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym.

BADANIE PLATFORMĄ ZMYSŁÓW
 

Cel: przesiewowe badanie wzroku,

przesiewowe badanie słuchu,

badanie funkcji słuchowych

 • indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych i możliwości poznawczych ucznia zakończona porada zawodową – na terenie Poradni uczestnictwo na podstawie indywidualnych zgłoszeń do Poradni,

Jeśli masz potrzebę odkryć swój potencjał, rozwinąć indywidualne zasoby, zweryfikować swoje lęki, zbudować motywację, trafnie wybrać kierunek dalszego kształcenia i zawód skorzystaj z pomocy psychologa/doradcy zawodowego.

Na podstawie wywiadu, rozmowy doradczej, kwestionariuszy, testów, ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego określi on Twoje:

 • Preferencje zawodowe

 • Zainteresowania

 • Cechy osobowości

 • Uzdolnienia

 • Wartości

 • Mocne strony

które w dużym stopniu decydują o powodzeniu w życiu zawodowym.

Określenie indywidualnego potencjału i predyspozycji zawodowych

pozwoli na podjęcie optymalnych i trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych

zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

da Ci satysfakcję i zadowolenie z wyborów życiowych.

 • pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu, w tym opiniowanie uczniów mających przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia zawodu – na terenie Poradni na podstawie indywidualnych zgłoszeń do Poradni.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content