Uczniowie szkół podstawowych

Cykl 12 spotkań (10 zajęć tematycznych + 2 spotkania poświęcone ćwiczeniu poznanych technik w praktyce na materiale szkolnym ucznia).

Celem zajęć jest poznanie i praktyczne przećwiczenie technik pamięciowych, ćwiczenia koncentracji uwagi, nabywanie umiejętności sporządzania notatek, organizacji materiału do nauki.

 

Adresaci: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

 

Organizacja: 12 spotkań, 1 x w tyg. – 45 min, po 2 osoby na zajęciach

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA – prawdopodobnie II semestr roku szkolnego 2022/23

 

Zapisy: poprzez psychologa poradni opiekującego się placówką szkolną lub osobiście w sekretariacie Poradni

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadząca informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć oraz proponowanym terminie.

 

Prowadząca: Agnieszka Kreczunowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Cykl 15 spotkań stworzony z myślą o dzieciach, które mają trudność w opanowaniu zasad poprawnej pisowni ortograficznej.

 

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka ze sposobami zapamiętywania ortografii oraz praktyczne ich przećwiczenie. W trakcie zajęć dziecko przypomina sobie reguły ortograficzne, wykonuje ćwiczenia utrwalające, poznaje kreatywne sposoby zapamiętywania podanego materiału.

 

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

 

Organizacja: 15 spotkań, 1 x w tyg. – 45 min, po 2 osoby na zajęciach

 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA – II semestr roku szkolnego 2022/23

 

Zapisy: poprzez psychologa poradni opiekującego się placówką szkolną

 

Uczestnik zostaje wpisany na listę oczekujących. Po zebraniu grupy chętnych prowadząca informuje telefonicznie uczestników o rozpoczęciu zajęć oraz proponowanym terminie.

 

Prowadząca: Agnieszka Kreczunowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Zajęcia skierowane są do dzieci, u których występują trudności ze skupieniem, koncentracją i podzielnością uwagi. Uczniowie tacy mają wówczas trudność z umiejętnym kierowaniem uwagi na podjętą czynność, wykazują bardzo małą aktywność umysłową, łatwo rozpraszają się pod wpływem bodźców zewnętrznych. Nie zawsze potrafią zapamiętać, przypomnieć sobie i prawidłowo przetworzyć nowe informacje. Nie potrafią się zmobilizować do wykonania czynności . Mają problemy w śledzeniu instrukcji, wykonaniu i zrozumieniu złożonych poleceń. „Gubią ” się we własnych myślach, śnią na jawie. Często wycofują się z sytuacji zadaniowych, wykazują nadmierną męczliwość. Wyrażają skrajne emocje- nadmiernie reagują lękiem lub złością. Działania ich są chaotyczne, z różnego rodzaju pomyłkami.

Celem zajęć jest:

– wszechstronne stymulowanie rozwoju ucznia

– praca nad sobą, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nabieranie zaufania do własnych zdolności, motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności

– rozwój równowagi wewnętrznej, doskonalenie samoorganizacji, samokontroli, samodyscypliny

– nabywanie umiejętności selekcjonowania i grupowania informacji oraz szybkości przetwarzania informacji

– usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych, czuciowo-ruchowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji wzrokowo-przestrzennej

– usprawnianie procesów poznawczych ( rozwijanie spostrzegania, uwagi, pamięci i myślenia)

– poprawa umiejętności technik szkolnych ( pracy z tekstem- czytania ze zrozumieniem, strategii zapamiętywania i odtwarzania informacji

 

Należy pamiętać, że zdolność koncentracji uwagi wymaga praktyki i treningu !

 

Adresaci: uczniowie klas II – III szkół podstawowych

Organizacja: 12 spotkań , spotkania cykliczne 1x w tygodniu – 45 minut, 1-2 osoby na zajęciach

Zapisy: dzieci zglaszane są przez specjalistów Poradni, zapisy od grudnia 2022r.

Planowany termin zajęć: II semestr roku szkolnego 2022/2023, piątki, godzina 16:00, 17:00, kwalifikacji na zajęcia dokonuje prowadzący zajęcia po wstępnej rozmowie z rodzicem/ prawnym opiekunem zgłaszanego dziecka

Osoba prowadząca zajęcia:

Pedagog-terapeuta : Katarzyna Kaczmarczyk-Gaffke

Zajęcia grupowe, których głównym celem jest poprawa funkcjonowania dzieci w sytuacjach społecznych.

Adresaci: dzieci 4 – 9 letnie (z podziałem na grupy wiekowe) mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, nieśmiałych, agresywnych, z diagnozą ZA i ADHD.

Cele zajęć:

· trening umiejętności społecznych

· trening umiejętności komunikacyjnych

· trening modyfikowania zachowań na aprobowane społecznie

· doskonalenie umiejętności współpracy w grupie

· poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami i napięciami

· praca nad przestrzeganiem zasad

· kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 

Zapisy ze wskazań psychologa opiekującego się daną placówką w sekretariacie poradni.

Nie ma potrzeby przejścia TUW przez rodzica.

 

Prowadzący: Elżbieta Kowalska – psycholog, Ewa Bombol – neurologopeda

 

12 spotkań w cyklu, czwartki po 50 minut

Terminy: od 22.09.2022

15.00 – grupa rozwijająca kompetencje komunikacyjne (dzieci 4 – 5 letnie) – lista rezerwowa

16.00 – grupa TUS początkowa (dzieci 5 – 6 letnie) – lista rezerwowa

17.00 – grupa TUS dla klas II szkoły podstawowej – nabór otwarty

18.00 – grupa TUS kontynuująca – nabór zamknięty

Terminy: od 12.01.2023

15.00 – TUS dla dzieci po grupie rozwijającej kompetencje komunikacyjne – kontynuująca

16.00 – TUS dla dzieci 5 – 6 letnich grupa początkowa – nabór otwarty

17.00 – TUS dla dzieci z klas I szkoły podstawowej, grupa początkowa – nabór otwarty

18.00 – TUS dla klas II szkół podstawach grupa – kontynuująca

TUS to zajęcia grupowe (od 4 do 6 osób) mające na celu rozwijanie umiejętności emocjonalno-społecznych.

 

Adresaci: dzieci i młodzież od III do VI klasy szkoły podstawowej (z podziałem na grupy wiekowe) mające trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji, nieśmiałych, agresywnych, z diagnozą ZA i ADHD.

 

Cele zajęć:

· trening umiejętności społeczno-emocjonalnych

· poznanie i stosowanie technik radzenia sobie z emocjami

· kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji

· kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

· kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji problemowych

· trening asertywnego sposobu komunikowania swoich potrzeb

· poznanie swoich mocnych stron

 

Zapisy ze wskazań psychologa opiekującego się daną placówką w sekretariacie poradni.

Uczestnictwo w zajęciach możliwe po konsultacji wstępnej z psychologiem prowadzącym zajęcia.

 

Prowadzący: Anna Dalida – psycholog, Trener TUS; Agnieszka Smułkowska – psycholog

 

8 spotkań w cyklu, środy po 50 minut

Terminy: od 12.10.2022 ( 12.10, 19.10, 26.10, 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11)

16.00 – grupa TUS III-IV klasa SP

17.00 – grupa TUS V-VI klasa SP

Adresaci zajęć: dzieci w wieku 7-8 lat wycofane w relacjach, tłumiące emocje, mające trudności w komunikowaniu swoich potrzeb oraz ich rodzice.

Cele zajęć:

– nauka umiejętności rozpoznawania sygnałów płynących z ciała poprzez doświadczenia ruchowe i zmysłowe,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji,

– akceptacja siebie,

– budowanie pewności siebie,

– zwiększenie otwartości na innych oraz na nowe doświadczenia,

– umożliwienie rodzicowi wspólnie z dzieckiem udziału w zabawach, grach ćwiczących umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi osobami, współpracy w grupie,

– psychoedukacja rodziców – przekazanie materiałów – wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

 

Sposoby realizacji:

Gry i zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, bajkoterapia, wykonanie prac plastycznych, odgrywanie scenek, ćwiczenia relaksacyjne.

 

Miejsce i czas warsztatów:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11, czas – 5 spotkań po 60 minut.

 

Zajęcia będą odbywały się w soboty: 14.01.,11.02.,11.03.,15.04., 20.05.2023, godz. 10:00.

Liczba uczestników: pięcioro dzieci.

 

Sposób naboru uczestników: dzieci zgłaszane są przez psychologów opiekujących się poszczególnymi szkołami lub po konsultacji rodzica z prowadzącymi.

 

Osoby prowadzące: Agnieszka Kreczunowicz, Agnieszka Uszyńska

Zajęcia w małej grupie, których głównym celem jest wsparcie dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym.

 

Adresaci: dzieci z klas IV-VII szkoły podstawowej zainteresowane lepszym funkcjonowaniem w świecie emocji i w relacjach z innymi

 

Cele zajęć:

  • Podniesienie świadomości emocji, ich znaczenia i sposobów przeżywania

  • Pomoc w identyfikowaniu, tworzeniu i rozwijaniu własnych sposobów radzenia sobie z emocjami oraz obniżania napięcia

  • Podnoszenie świadomości ciała, rozumienia związku między emocjami, reakcjami fizjologicznymi i zachowaniem

  • Zapoznanie uczestników z różnymi technikami relaksacyjnymi (ćwiczenia oddechowe, wizualizacja, „Body to Brain”, napinanie i rozluźnianie mięśni)

  • Wykorzystywanie poznanych technik w sytuacjach codziennych

  • Podnoszenie kompetencji społecznych uczestników

 

Zapisy: rodzic zapisuje dziecko na listę oczekujących w sekretariacie poradni.

Kwalifikacja na zajęcia: dokonywana przez psychologów prowadzących po wstępnych konsultacjach z rodzicami.

 

Liczba uczestników: do 6 osób

Terminy zajęć: 7 cotygodniowych spotkań dla uczniów oraz spotkanie podsumowujące dla rodziców, cykl planowany od połowy kwietnia 2023, wtorki w godzinach: 16:00-17:30

 

Prowadzące: Milena Smułkowska – psycholog, psychoterapeutka, Joanna Zapalska-Brud – psycholog, terapeutka Integracji Sensorycznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content