Statut

S T A T U T

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 11 w Warszawie Al. Jerozolimskie 30 lok. 5

(tekst jednolity z dn. 26.06.2018 r.)

Rozdział I Postanowienia ogólne
 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 11 zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2198), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 996), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869, z późniejszymi zmianami).
 2. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Terenem działania Poradni jest część Dzielnicy Śródmieście wyznaczona przez organ prowadzący.
 5. Siedzibą Poradni jest lokal nr 5 przy Al. Jerozolimskich 30 w Warszawie.
 6. Poradnia udziela pomocy przede wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola lub szkoły oraz ich rodzicom, jeżeli mieszkają w rejonie działania Poradni. Poradnia może w miarę możliwości udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania Poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom.
 7. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Organ prowadzący Poradnię, może w porozumieniu z Dyrektorem Poradni ustalić termin przerwy w pracy w okresie ferii letnich.
 8. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 9. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
Rozdział II Cele i zadania Poradni                                    §1
 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Poradnia udziela również pomocy placówkom jako organizacjom.
 2. Poradnia udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w sposób kompleksowy, uwzględniający szeroki kontekst zgłaszanych spraw i problemów. Wiodące działania Poradni skoncentrowane są wokół problematyki rodziny i szkoły. 
 3. Do zadań Poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży w tym:

 1. a) predyspozycji i uzdolnień;
 2. b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 3. c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 1. a) szczególnie uzdolnionych;
 2. b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 3. c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 4. d) z zaburzeniami komunikacji językowej;
 5. e) z chorobami przewlekłymi;

3)  prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4)  pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

5)  wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8)  współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

9)  współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

10)  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;

13)  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14)  udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

                                 §2
 1. Swoje zadania Poradnia realizuje w szczególności przez:

1)      diagnozowanie;

2)      opiniowanie;

3)      działalność terapeutyczną;

4)      prowadzenie grup wsparcia;

5)      prowadzenie mediacji;

6)      interwencję kryzysową,

7)      działalność profilaktyczną;

8)      poradnictwo;

9)      konsultacje;

10) działalność informacyjno – szkoleniową;

 1. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych. Zadania Poradni w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy.
 2. Specjaliści zatrudnieni w Poradni realizują zadania również poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży. szczególnie w zakresie:

1)      dokonywania obserwacji i diagnozy;

2)      konsultacji z opiekunami dziecka lub ucznia;

3)      oddziaływań interwencyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych, doradczych;

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
 2. Dyrektor Poradni:

1)  informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni;

2)  zawiera z wolontariuszem porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonania przez wolontariusza zadań, czas trwania porozumienia, zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w Poradni, zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni, postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

 1. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
 2. Poradnia realizuje zadania współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami, placówkami, oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom. organizowanie stałych dyżurów specjalistów zatrudnionych w Poradni na terenie szkół i przedszkoli szczególnie poprzez:

1)  stałą współpracę ze specjalistami zatrudnionymi w szkołach i przedszkolach;

2)  organizowanie na terenie Poradni grup wsparcia dla specjalistów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach;

3)  udział w posiedzeniach zespołów planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach;

4)  udzielanie porad i konsultacji, organizowanie warsztatów dla uczniów na terenie szkoły i Poradni;

5)  udzielanie porad i konsultacji oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów i grup wsparcia dla rodziców na terenie szkół i w Poradni;

6)  udzielanie porad i konsultacji oraz prowadzenie szkoleń, warsztatów i grup wsparcia dla nauczycieli na terenie szkół i w Poradni;

7)  wymianę doświadczeń, wspólne szkolenia oraz udział w spotkaniach superwizyjnych z pracownikami innych poradni psychologiczno-pedagogicznych;

8)  przekazywanie posiadanej dokumentacji osób korzystających z pomocy Poradni do innych poradni psychologiczno-pedagogicznych na podstawie obowiązujących przepisów;

9)  opracowywanie wspólnych programów pomocy i omawianie ich skuteczności.

                                    §3
 1. W trakcie realizacji zadań Poradnia:

1)  upowszechnia w codziennej pracy wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie wartości związanych ze zdrowiem psychicznym;

2)  prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)  merytorycznie wspiera w bieżącej współpracy psychologów i pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych w rejonie swego działania;

4)  we współpracy ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolach realizuje program intensywnej opieki i stymulacji rozwoju dzieci;

5)  w miarę potrzeb prowadzi pogadanki dla rodziców, uczniów lub nauczycieli;

6)  wspiera rodzinę w wypełnianiu funkcji wychowawczych i edukacyjnych poprzez .prowadzenie spotkań z rodzicami lub rodzinami;

7)  rozpoznaje trudności psychologiczne dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym;

8)  określa dysharmonie rozwojowe dzieci i młodzieży i związane z nimi potrzeby emocjonalne i edukacyjne;

9)  wyróżnia najlepiej rozwinięte funkcje i umiejętności, jako podstawę dalszej pracy z dzieckiem;

10)  pomaga rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów;

11)  bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży pod kątem:

 1. a) oceny możliwości podjęcia nauki szkolnej;
 2. b) oceny stopnia opanowania umiejętności programowych niezbędnych do przekroczenia określonego progu szkolnego;
 3. c) określenia predyspozycji psychologicznych w aspekcie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

12)  bada poziom dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i na tej podstawie orzeka i wydaje orzeczenia i opinie;

13)  kwalifikuje do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej przez Poradnię, przedszkole, szkołę lub inne placówki;

14)  zmierza do korekty oddziaływań wychowawczych w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadząc bieżące konsultacje oraz udzielając porad w sprawie dzieci i młodzieży będącej pod opieką Poradni;

15)  udziela rodzicom lub opiekunom, wychowawcom i nauczycielom oraz samej młodzieży wskazówek, konsultacji i instruktażu, co do sposobów i metod przezwyciężania dysfunkcji rozwojowych;

16)  prowadzi działania zmierzające do korekty postaw i zachowań dzieci i młodzieży umożliwiającej im przezwyciężanie własnych problemów psychologicznych;

17)  informuje rodziców i młodzież o zasadach i warunkach prawidłowego wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udziela porad w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

18)  zapoznaje rodziców i nauczycieli z czynnikami warunkującymi optymalny rozwój dzieci i młodzieży;

19)  prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci, u których stwierdzono dysharmonie rozwojowe;

20)  prowadzi inne formy terapii zgodnie z potrzebami klientów w szczególności EEG – biofeedback oraz integracji sensorycznej.

 1. Na podstawie badań opiniuje w sprawach:

1)  wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

2)  pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,

3)  objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

4)  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

5)  ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe;

6)  udzielenia zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego w trybie nauczania domowego;

7)  predyspozycji i uzdolnień;

8)  przyczyn niepowodzeń szkolnych;

9)  zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełno sprawnościami sprzężonymi, autyzmem i Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego;

10)  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

11)  przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;

12)  przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;

13)  innych, określonych w odrębnych przepisach.

 1. Opinię Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której ta opinia dotyczy. W przypadku, gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
 2. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich osoba składająca wniosek powinna na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
 4. Opinia Poradni zawiera:

1)        oznaczenie Poradni wydającej opinię;

2)        numer opinii;

3)        datę wydania opinii;

4)        podstawę prawną wydania opinii;

5)  imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza;

6)  diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

7)  stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8)  wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem

9)  wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10)  imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11)  podpis dyrektora Poradni.

 1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
 2. W Poradni są organizowane i działają, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.                                                   §4
 1. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,

3)  zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

4)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

5)  wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;

6)  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1)  prowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)  diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, organizowanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3)  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, w zależności rozpoznanych potrzeb;

4)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1)  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

4)  współpraca ze szkolnymi koordynatorami działalności informacyjno – doradczej;

5)  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

 1. Do zadań lekarza należy w szczególności:

1)  konsultowanie, formułowanie diagnozy lekarskiej oraz zaleceń dla dzieci i uczniów, których sprawy mają być rozpatrywane przez zespoły orzekające działające w Poradni;

2)  udział w posiedzeniach zespołów orzekających działających w Poradni.

 1. Każdy pracownik pedagogiczny Poradni otrzymuje indywidualny zakres obowiązków.
Rozdział III Organizacja Poradni                                      §1
 1. Organami Poradni są:

1)  Dyrektor;

2)  Rada Pedagogiczna.

                                     §2

Poradnią kieruje Dyrektor, do kompetencji, którego należy:

1)  Kierowanie bieżącą działalnością Poradni oraz określanie zakresu zadań realizowanych przez pracowników zarówno na terenie Poradni jak i poza nią.

2)  Reprezentowanie Poradni na zewnątrz.

3)  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

4)  Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

5)  Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6)  Organizowanie i nadzór nad administracyjną, finansową i gospodarczą obsługą Poradni.

7)  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

8)  Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.

9)  Dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji.

10)  Realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników i współpracowników placówki.

11)  Sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w pkt 9 i 10, w zgodności z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r).

12)  Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

                                       §3
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;

2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni;

3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni.

 1. W Poradni za zgodą organu prowadzącego zostało utworzone stanowisko wicedyrektora Poradni. Jego obowiązki wyznacza dyrektor.
 2. W Poradni są zatrudnieni pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz w zależności od potrzeb inni specjaliści.
 3. Poradnia zatrudnia również pracowników niepedagogicznych.
 4. Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych Poradni określa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 902)
 5. Do zadań pracowników niepedagogicznych poradni należy w szczególności:

1)  prowadzenie zgodnie z obwiązującą instrukcją kancelaryjną sekretariatu Poradni;

2)  sporządzanie korespondencji;

3)  prowadzenie bazy danych przyjętych w Poradni osób;

4)  załatwianie spraw związanych z organizacyjnym funkcjonowaniem poradni;

5)  codzienna dbałość o utrzymanie porządku i czystości w Poradni;

6)  dokonywanie systematycznego przeglądu stanu technicznego wyposażenia Poradni;

7)  dokonywanie bieżących drobnych napraw i konserwacji wyposażenia Poradni;

8)  przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych.

 1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2198 ). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967)
 2. Pracownicy pedagogiczni w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.
 3. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych placówki w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie danych uprawnionym podmiotom i osobom w granicach i przepisach prawa.                     §4
 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni, opracowany przez Dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego Poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku
 2. Arkusz organizacji Poradni zawiera w szczególności liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.
 3. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.            §5
 1. Dyrektor Poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem, w połowie i na koniec roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 
 6. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.                        §6
 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)  zatwierdzanie planów pracy oraz programów rozwoju Poradni;

2)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;

3)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni.

4)  Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Poradnią przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)  organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2)  projekt planu finansowego Poradni

3)  wnioski Dyrektora Poradni w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni,

4)  propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych zajęć dodatkowych.

5)  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora poradni, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

6)  w sprawie powierzenia i odwołania stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w poradni,

7)  w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Poradni.

 1. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 6 pkt.1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Poradnię, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.                                                  §7
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu Poradni oraz jego zmiany.
 2. Uchwalony statut lub zmianę statutu Rada Pedagogiczna przesyła organowi prowadzącemu Poradnię.
 3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt.3, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.              §8
 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać czyjekolwiek dobra osobiste.                             §9

W Poradni działa zespól powołany przez Radę Pedagogiczną mający za zadanie pomoc w mediacyjnym rozwiązywaniu sporów między pracownikami oraz między pracownikami i dyrektorem.

                                                                               §10

Poradnia prowadzi:

1)  wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania

2)  dokumentację badań;

3)  dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni;

4)  rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt. 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

5)  inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

                                                                           §11

Poradnia jest jednostką budżetową, której zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content