DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 11 W WARSZAWIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie.

• Data publikacji strony internetowej: 2013-02-15

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-08


 
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:


1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.


2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.


3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.


4. Część grafik nie posiada opisu alternatywnego.


5. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.


6. Niektóre elementy tekstowe mogą być niepoprawnie sformatowane.


7. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.


8. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


 
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 
SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Miedzianowska, amiedzianowska@poradnia11.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 825 18 15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11, Al. Jerozolimskie 30 lok. 5, 00-024 Warszawa

[Ten opis dostępności nie zawiera osobistych opinii na temat zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ale jego celem jest dokładne opisanie dostępności oraz udogodnień.]

 
SPOSÓB DOJAZDU

Dojścia piesze jest od ulicy Aleje Jerozolimskie. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizacje dźwiękowej na skrzyżowaniu ulic Nowy świat i Aleje Jerozolimskie. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. drzewa, słupki na przejściach, siedziska, kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości ok.550 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe: Krucza 01 (109, 117, 127, 128, 158, 171, 175) znajduje się w odległości 50 m, Krucza 02 (109, 117, 127, 128, 158, 171, 175)znajduje się w odległości do 200 m; Foksal 01, 02 ( 111,116,128,175,180,222,503,518,E2) znajdują się w odległości do 250 m.,

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu do budynku przy Alejach Jerozolimskich. Miejsce parkingowe jest na chodniku.

W okolicy jest postój taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

 
WEJŚCIE DO LOKALI PORADNI

Główny lokal Poradni (w tym sekretariat) znajduje się na trzecim piętrze budynku. Stopnie schodów są proste, bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne poręcze. W budynku znajduje się winda, która nie spełnia wymogów windy dla osób niepełnosprawnych.

Poradnia dysponuje także lokalem na parterze znajdującym się na wprost wejścia do budynku.

Do budynku, w którym mieści się siedziba Poradni przy Alejach Jerozolimskich 30 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w ścianie frontowej budynku od strony Al. Jerozolimskich – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Wejście jest wyposażone w domofon (należy wybrać nr 5).

Wejście do siedziby jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczona jest niewielka tabliczka informacyjna.

Wejście posiada przedsionek, z którego do dalszej części budynku prowadzą jednoskrzydłowe przeszklone drzwi (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Na parterze wprost z przedsionka wchodzi się na korytarz, z którego bezpośrednio na wprost można przejść do lokalu poradni na parterze lub skierować się w lewą stronę na klatkę schodową oraz do windy.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest przede wszystkim lokal na parterze. W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku niemożności dotarcia interesanta na trzecie piętro, istnieje możliwość zejścia pracownika poradni na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika sekretariatu. Toaleta dla interesantów znajduje się na 3 piętrze budynku oraz na parterze. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W przypadku konieczności odbycia wizyty na trzecim piętrze, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika sekretariatu, istnieje możliwość skorzystania z szyn teleskopowych w celu przemieszczenia się do windy, która znajduje się na wysokim parterze.

Jednostka nie posiada parkingu ogólnodostępnego. W odległości około 5 metrów od drzwi wejściowych do budynku − w Alejach Jerozolimskich znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wejścia do gabinetów specjalistów oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Drzwi wyposażone w klamki i zamki.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W lokalu nie ma oznaczeń brajlowskich.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, poprzez tłumacza migowego on-line dostępnego na stronie internetowej „Tłumacz Migam” tłumacz.migam.org – bezpośredni link. Przy nawiązywaniu połączenia celem ułatwienia załatwienia sprawy prosimy o przygotowanie numeru telefonu do wybranej placówki.

Lokal posiada oznaczenia ewakuacyjne.

Deklaracja Dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content