Procedury bezpieczeństwa

Pomocne materiały dotyczące postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa:

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci (propozycja Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę) – link do infografiki na stronie Fundacji

Bezpieczna Szkoła – Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole – link do materiału Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Portal Bezpieczna Szkoła + zawierający materiały dotyczące bezpieczeństwa dzieci i uczniów w szkołach i placówkach – link do portalu

Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa i ochronę dzieci przed krzywdzeniem powstały zalecenia dotyczące bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ich ochrona przed krzywdzeniem jest bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez jednostki/placówki lub w ramach innej formy działalności, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę w tym obszarze i uwzględnić proponowane zalecenia w programach, regulaminach i codziennej praktyce.

Zalecenia te mają się przyczynić do wzmocnienia działań służących tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dzieciom środowiska. Celem zaleceń jest podniesienie świadomości personelu zajmującego się opieką, wsparciem, wychowaniem i nauką dzieci i młodzieży co do tego zagadnienia i uwrażliwienie na wszelkie nieprawidłowości związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

plik do pobrania: ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DZIECI PRZED PRZEMOCĄ. pdf

źródło: https://wsparcie.um.warszawa.pl/zalecenia-zapewniania-bezpieczenstwa-dzieci-i-mlodziezy

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11

1. Na terenie Poradni nie wolno zostawiać dzieci bez opieki.

2. Po przyjściu do Poradni należy zgłosić się do sekretariatu.

3. W oczekiwaniu na wizytę/zajęcia/odebranie dziecka należy przebywać w poczekalni. Będziecie Państwo poproszeni przez specjalistę. Prosimy o zachowanie ciszy i porządku.

4. Na teren Poradni nie wolno wnosić przedmiotów niebezpiecznych w tym ostrych narzędzi.

5. Dzieci do lat 7 nie mogą opuszczać Poradni bez opieki rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnionej przez niego osoby (wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz czytelny podpis rodzica/opiekuna).

W sekretariacie dostępny jest druk upoważnienia

6. Dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat mogą opuszczać Poradnię samodzielnie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli rodzic nie wyrazi takiej zgody nie mogą opuszczać Poradni bez opieki rodzica/opiekuna prawnego lub upoważnionej przez niego osoby.

W sekretariacie dostępny jest druk upoważnienia.

7. Jeśli ktoś zauważy niepokojącą sytuację na terenie Poradni, proszony jest o bezzwłoczne zgłoszenie jej pracownikowi Poradni.

8. W Poradni obowiązują szczegółowe procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, które znają wszyscy pracownicy. W razie ich wystąpienia osoby przebywające na terenie Poradni muszą się bezwzględnie podporządkować poleceniom pracowników Poradni.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 11

W WARSZAWIE w stanie epidemii COVID-19

od dnia 1 września 2020 r.

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U.2020.1356 ze zm.)

 2. § 13c. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 1 z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493 ze zm.).

 3. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

 4. Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

I. Organizacja funkcjonowania poradni:

1. Do poradni może przyjść dziecko, uczeń lub rodzic zdrowy, bez objawów chorobowych oraz gdy pozostali domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Przez objawy o których mowa powyżej rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,

 • ból głowy i mięśni,

 • ból gardła,

 • kaszel,

 • katar,

 • duszności i problemy z oddychaniem,

 • uczucie wyczerpania,

 • brak apetytu.

3. Dzieci oraz uczniowie mogą być przyprowadzani do poradni i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych. W drodze do i z poradni opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli są organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego w małych grupach (do 3-4 osób). Zajęcia w większych grupach będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzi online (o ile specyfika zajęć i grupy na to pozwoli).

5. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem zachowując dystans min. 1,5 m od innych osób przebywających w poradni

6. Na terenie poradni należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

7. Na wizytę do poradni należy zgłaszać się punktualnie o określonej godzinie oraz odbierać dziecko dokładnie w umówionym czasie.

8. Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Obowiązuje zasada wchodzenia do poradni pojedynczo. Rodzice oczekują na dziecko poza lokalem poradni.

9. W przypadku, gdy specjalista Poradni zdecyduje, że obecność rodzica/ opiekuna prawnego w gabinecie jest potrzebna w trakcie diagnozy, skontaktuje się z Państwem telefonicznie, prosimy o zachowanie czujności w tej sprawie.

10. Bezpośrednio po wejściu do poradni należy się zgłosić w sekretariacie. Zostanie zmierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym.

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje daną osobę w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia z poradni (rekomendowany własny środek transportu).

12. W Poradni obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

13. Dziecko posiada własne przybory do pisania oraz butelkę lub bidon z piciem.

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do poradni niepotrzebnych przedmiotów.

15. Zużyte jednorazowe maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do oznaczonego pojemnika znajdującego się przy drzwiach wyjściowych.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja

1. W Poradni dla zapewnienia bezpieczeństwa stosuje się zabezpieczenia w postaci bariery z plexi, przyłbic/maseczek, jednorazowych rękawiczek, dezynfekcji rąk i stanowisk pracy.

2. Wprowadza się monitoring prac porządkowych – Karty czystości pomieszczeń, Gabinety diagnostyczne i pomoce dydaktyczne będą dezynfekowane po każdej przeprowadzonej diagnozie, a fakt ten odnotowywany w karcie.

3. Przeprowadza się dezynfekcję przyborów, sprzętu, zabawek, pomocy dydaktycznych, stolików, biurek, klamek, włączników światła w gabinetach po każdym kliencie.

4. Przeprowadza się dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie najczęściej, nie rzadziej niż dwa razy dziennie.

5. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych używa się lampy UVC lub odpowiednich środków dezynfekcyjnych.

6. Po każdym kliencie gabinety są wietrzone. W miarę możliwości należy wietrzyć gabinety 1 x na godzinę przez 15 minut.

7. W godzinach 13:00 – 14:00 Poradnia jest nieczynna z uwagi na przerwę techniczną – dezynfekcyjną, podczas której pomieszczenia poradni są sprzątane i dezynfekowane.

III. Wytyczne dla pracowników

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do poradni, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety.

2. Pracownik Poradni podczas realizacji wszystkich czynności podczas bezpośredniego kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków, i korzystania ze środków ochrony indywidualnej: maseczka lub przy stanowiskach z przegrodą plexi przyłbica, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi.

3. Przy korzystaniu z jednorazowych środków ochrony indywidualnej, po zakończeniu każdej wizyty klienta, pracownik zobowiązany jest do wyrzucenia rękawiczek/maseczki do wyznaczonego pojemnika,

4. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.

5. Należy unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko zakażenia

6. Pracownik pedagogiczny powinien pracować w wyznaczonym gabinecie celem ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemiologicznego związanego z przemieszczaniem klientów w całym lokalu.

7. W czasie wizyty dziecko pozostaje w gabinecie, a rodzic oczekuje na nie na zewnątrz lokalu poradni.

8. Po każdym kliencie pracownik jest zobowiązany do wywietrzenia gabinetu, dezynfekcji stanowiska pracy oraz umycia i dezynfekcji rąk.

9. Szczegółowe Procedury dla pracowników PPP11 w Warszawie pracujących w systemie pracy stacjonarnej w okresie epidemii stanowi Załącznik do Procedury.

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta.

1. Jeżeli dziecko lub opiekun przejawiają niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości .

2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika poradni wyznaczonego przez dyrektora.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

· jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z poradni) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu z poradni dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor poradni informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. W przypadku zajęć grupowych, rodzice pozostałych dzieci z grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie informowani są telefonicznie o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał klient należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor poradni zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika poradni

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora poradni, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora poradni.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub klienta innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w dziale I pkt. 2 nie mogą przychodzić do pracy.

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7. Dyrektor poradni zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

VI. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika poradni/rodzica/opiekuna prawnego klienta pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez okres rekomendowany przez MZ jako okres izolacji od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu okresu izolacji i samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy poradni nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

VII. POTWIERDZENIE ZAKAŻENIA SARS-COV-2 NA TERENIE PORADNI

5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu poradni/ zmianie modelu funkcjonowania lub innych środkach prewencyjnych.

6. Dyrektor poradni o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/klienta informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 Procedury organizacji pracy przedszkoli/szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników przedszkoli/szkół oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego.

7. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor poradni zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

9. Wyznaczony przez dyrektora pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba zakażona.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części I pkt.2) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:

Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,

Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,

Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900

Adres email: koronawirus@pssewawa.pl

3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się poradnia strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content