Uczniowie szkół podstawowych

Psychoterapia to zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej. Obejmuje cykl spotkań psychoterapeuty z pacjentem. To “podróż w głąb człowieka”, który odbywa pacjent razem z terapeutą. Terapeuta jest pewnego rodzaju przewodnikiem, który dba o bezpieczeństwo “podróżującego”. Psychoterapia może poprawić jakość życia emocjonalnego, zwiększyć motywację do działania, poprawić pewność siebie czy usprawnić komunikację z innymi ludźmi. Psychoterapia wspiera i uczy wykorzystywać potencjał człowieka, który tak trudno czasem w sobie odkryć.

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne działania mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji oraz na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się. Prowadzona jest w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na stymulowanie i usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności grafomotorycznej, technik i umiejętności szkolnych w aspekcie czytania i pisania. Istotne w całym procesie jest też wzmacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, praca nad poprawą koncentracji uwagi.

Aby dziecko mogło zostać objęte pomocą w formie terapii pedagogicznej na terenie Poradni, niezbędna jest diagnoza psychologiczno-pedagogiczna. Po zakończonej diagnozie, rodzic uzyskuje informację od psychologa/pedagoga o wskazaniu do terapii oraz możliwości zapisania dziecka na zajęcia zgodnie z dostępnością miejsc.

Cele terapii:

 • Usprawnienie motoryki narządów mowy, czyli sprawności mięśni artykulacyjnych.

 • Korekcja pozycji spoczynkowej języka i połykania.

 • Poprawienie jakości funkcji oddechowej.

 • Korygowanie wad wymowy i tworzenie prawidłowych warunków dla dalszego rozwoju artykulacji.

 • Rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego.

 • Poprawa jakości komunikacji i kompetencji językowych poprzez naukę i doskonalenie umiejętności budowania zdań i tworzenia dłuższych wypowiedzi

 • Poprawa jakości fonacji

 • Ewentualne wypracowanie alternatywnych systemów i sposobów komunikacji.

 

Na terapię logopedyczną kwalifikuje logopeda po przeprowadzonej diagnozie.

Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Na terapię przyjmowane są dzieci w miarę dostępności miejsc.

Logopeda zawiera z rodzicem/ opiekunem kontrakt terapeutyczny, który zobowiązuje do ścisłej współpracy, w celu jak najszybszego osiągnięcia pełnego sukcesu.

W przypadku braku miejsca na systematyczną terapię, istnieje możliwość korzystania z konsultacji, w celu uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu – częstotliwość spotkań określa logopeda.

 

W przypadku zaostrzenia sytuacji pandemicznej możliwe będzie prowadzenie terapii on-line.

Terapia matematyczna prowadzona w Poradni:

 • jest dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka i jego możliwości; uwzględnia specyfikę trudności dziecka i dopasowuje oddziaływania terapeutyczne oraz edukacyjne do każdego dziecka indywidualnie,

 • jest tak ułożona pod kątem materiałów dydaktycznych, by jak najlepiej pomóc dziecku i jak najskuteczniej zniwelować trudności oraz przyczyny niepowodzeń odczuwanych podczas nauki matematyki,

 • zawiera ćwiczenia o różnym stopniu trudności tak, by dziecko zarówno ćwiczyło obniżone funkcje jak i odczuwało sukces (poprzez pokazanie dziecku jego mocnych stron),

 • “wykorzystuje” gry dydaktyczne, które również doskonalą ważne funkcje poznawcze, ale nie są formą żmudnych ćwiczeń; stanowią także urozmaicenie zajęć i sprawiają, że zajęcia są ciekawsze,

 • jest skuteczna, gdy jest systematyczna i trwa minimum rok/ 2 lata szkolne, w zależności
  od stopnia trudności jakie ma dziecko,

 • rozpoczyna się od szczególnie obniżonych u dziecka umiejętności i kompetencji matematycznych tj.: liczenie i tempo liczenia, rozwiązywanie zadań z treścią, operacyjne rozumowanie, szacowanie, logiczne rozumowanie, rozumowanie arytmetyczne, wyciąganie logicznych wniosków, dostrzeganie zależności między liczbami, zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych, zapisywanie liczb w systemie pozycyjnym itp.,

 • ma na celu podwyższenie samooceny i motywacji dziecka do podejmowania wyzwań edukacyjnych,

 • ma na celu obniżenie napięcia emocjonalnego, które często towarzyszy dziecku podczas nauki matematyki.

Adresaci: dzieci od 4-tego do 12-tego roku życia
  • ze zdiagnozowanymi zaburzeniami funkcji słuchowych

  • po przebytych chorobach uszu

  • z zaburzeniami słuchu fonematycznego

  • z zaburzeniami uwagi i koncentracji słuchowej

  • z problemami z nauką czytania i pisania

  • z wadami wymowy

  • z opóźnionym rozwojem mowy

 

Cel:

  • poprawa odbioru bodźców słuchowych

  • aktywne i świadome słuchanie

  • zaktywizowanie uwagi i koncentracji słuchowej

 

Sposób zapisu: Konsultacja z neurologopedą w Poradni

 

Ważne informacje:

  • Zestaw aktywności układany jest dla każdego dziecka indywidualnie, po przeprowadzonej konsultacji.

  • Trening odbywa się w domu w cyklach 10 dniowych. Liczba etapów uzależniona jest od zdiagnozowanych deficytów słuchowych, ich nasilenia i regularności w ćwiczeniach.

  • Sesja dzienna trawa ok 10 minut.

  • Do przeprowadzenia treningu niezbędny jest dostęp do internetu na dowolnym sprzęcie tzn. tablecie, komputerze, smartfonie oraz słuchawki nauszne.

Są to zajęcia indywidualne, trwają semestr lub dwa semestry w zależności od potrzeb dziecka. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzana jest diagnoza sprawności motoryki dużej i małej, aby ustalić przyczynę nieprawidłowości w zakresie pracy ręki np. szybkiej męczliwości ręki podczas pisania, wolnego tempa pisania lub nieprawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego. Zajęcia skierowane są na pracę nad partiami mięśniowymi oraz stawami, których praca jest nieprawidłowa. Między innymi skierowane są na: usprawnianie mięśni posturalnych i mięśni brzucha, poprawy ruchomości w stawach (barkowym, łokciowym i nadgarstkowym), usprawnienie mięśni dłoni i palców oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz koordynację oko-ręka. pracy dłoni i palców podczas pisania. W sytuacji, gdy motoryka duża i mała zostanie wzmocniona możliwa jest kontynuacja zajęć w formie ćwiczeń zakresu grafomotoryki (ćwiczeń poprawiających posługiwanie się narzędziami pisarskimi oraz pisania w liniaturze).

Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mające trudności w zakresie funkcjonowania motoryki dużej i/lub małej.

Zapisy na zajęcia poprzez prowadzącego zajęcia, mgr Annę Korczyńską-Witczak

Cel: usprawnianie zaburzonych funkcji w obszarze:

 • procesów poznawczych (problemy szkolne)

 • procesów emocjonalnych

 • procesów psychomotorycznych

Zajęcia mają na celu wspomaganie procesu myślenia logicznego oraz procesów poznawczych tj. spostrzeganie, orientacja przestrzenna, porównywanie, skojarzenia, planowanie, organizacja przestrzenna, wnioskowanie i rozwój werbalny. Uczestnicy dążąc do rozwiązania stawianych przed nimi zadań rozwijają i utrwala strategie myślenia, które przybliżą ich do rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach,

w tym dydaktycznych. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć. Terapeuta stosując techniki mediacyjne pomaga swojemu podopiecznemu monitorować osobista zmianę i potrzeby rozwojowe.

Adresaci zajęć:

Uczniowie szkół podstawowych w tym:

 • dzieci, które mają trudności w opanowaniu programu szkolnego;

 • dzieci, które mają trudności z orientacją przestrzenną na kartce i w przestrzeni;

 • dzieci z problemami w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

 • dzieci ze zdiagnozowanym ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu oraz nieharmonijnym rozwojem intelektualnym.

Cel główny:

 • Wspomaganie kreatywnego, krytycznego i logicznego myślenia oraz rozwoju procesów poznawczych

Informacje organizacyjne:

 • zajęcia indywidualne z prowadzącą,

 • 1 raz w tygodniu, 45 minut,

 • 1 rok szkolny z ewentualną możliwością kontynuacji.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021 r..

Zgłoszenia telefoniczne bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia.

Liczba miejsc ograniczona.

Prowadzące:

Anna Korczyńska-Witczak – pedagog, diagnosta, terapeuta IE

Agata Wojna – psycholog, diagnosta, trener II stopnia PTP, terapeuta IE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja studio5d.co.uk

Skip to content