Doradztwo zawodowe

Przedstawiamy Państwu ofertę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 11 w Warszawie w zakresie doradztwa zawodowego:

INFORMACJA DLA UCZNIA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 w Warszawie

Al. Jerozolimskie 30 lok.5

Tel: 825-18-15

zaprasza:

Jeśli masz potrzebę odkryć swój potencjał, rozwinąć indywidualne zasoby, zweryfikować swoje lęki, zbudować motywację, trafnie wybrać kierunek dalszego kształcenia i zawód skorzystaj z pomocy psychologa/doradcy zawodowego.

Na podstawie wywiadu, rozmowy doradczej, kwestionariuszy, testów, ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego określi on Twoje:

 • Preferencje zawodowe

 • Zainteresowania

 • Cechy osobowości

 • Uzdolnienia

 • Wartości

 • Mocne strony

które w dużym stopniu decydują o powodzeniu w życiu zawodowym.

 

Określenie indywidualnego potencjału i predyspozycji zawodowych

pozwoli na podjęcie optymalnych i trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych

zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

da Ci satysfakcję i zadowolenie z wyborów życiowych.

Serdecznie zapraszamy.

mgr Agnieszka Topolewska

psycholog, doradca zawodowy

 

PROPOZYCJE

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11 w Warszawie

w zakresie doradztwa zawodowego.

 

Dla uczniów:

 • warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klas VIII aktywizujące do podjęcia decyzji zawodowej na temat poznania siebie, poznania świata zawodów i poznania ścieżek kształcenia pt.: „Przed wyborem”- realizacja na terenie szkoły, zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni;

 • warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczące przygotowania i aktywnego poruszania się na rynku pracy pt.: „Ja a rynek pracy” – realizacja na terenie szkoły, zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni;

 • pogadanki, prelekcje dla klas SP VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych pt.: „Samopoznanie”, „Poznanie zawodów”, „Zawody przyszłości”, „Planowanie kariery zawodowej”, „Wymagania rynku pracy i zawodu w XXI wieku”-realizacja na terenie szkoły, zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni;

 • grupowe badania predyspozycji zawodowych połączone z indywidualnymi konsultacjami odbywającymi się na terenie szkół, zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni,

 • indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych i możliwości poznawczych ucznia zakończona porada zawodową – na terenie Poradni uczestnictwo na podstawie indywidualnych zgłoszeń do Poradni,

 • indywidualne konsultacje i porady zawodowe (na terenie Poradni lub w trakcie dyżurów na terenie szkoły na zaproszenie placówki w uzgodnionym terminie),

 • pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu, w tym opiniowanie uczniów mających przeciwwskazania zdrowotne do podjęcia zawodu – na terenie Poradni na podstawie indywidualnych zgłoszeń do Poradni.

Dla nauczycieli:

 • spotkania warsztatowe (według potrzeb) pt.: „Wychowawca klasy jako koordynator działań z dziedziny orientacji szkolno-zawodowej”, „Planowanie kariery zawodowej ucznia” – realizacja na terenie szkoły, zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni,

 • spotkania informacyjne (według potrzeb) z radą pedagogiczną z zakresu działania systemu doradztwa zawodowego – wspólnie ze szkolnym koordynatorem (zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni),

 • konsultacje, porady indywidualne – wsparcie merytoryczne i metodyczne (na terenie Poradni lub w trakcie dyżurów na terenie szkoły na zaproszenie placówki w uzgodnionym terminie),

 • przekazywanie informacji zawodowych i edukacyjnych (na bieżąco),

 • udostępnianie materiałów wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (na bieżąco),

 • organizowanie spotkań informacyjnych dla koordynatorów szkolnych – wymiana doświadczeń, dobre praktyki, wspólne rozwiązywanie problemów (według potrzeb).

Dla rodziców:

 • pogadanki, prelekcje (według potrzeb) pt.: „Rodzic jako pierwszy nieprofesjonalny doradca zawodowy swojego dziecka”, „Rola rodziny w podejmowaniu przez uczniów decyzji edukacyjnych i szkolnych” – realizacja na terenie szkoły, zapisy u psychologa opiekującego się placówką lub zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Poradni,

 • indywidualne konsultacje, porady (na terenie Poradni lub w trakcie dyżurów na terenie szkoły na zaproszenie placówki w uzgodnionym terminie).

 

 

Serdecznie zapraszamy

mgr Agnieszka Topolewska

psycholog, doradca zawodowy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11 w Warszawie

tel. (22) 8251815

Informacje przydatne do pracy doradcy zawodowego w szkole ponadpodstawowej umieszczono w padlecie – tutaj. Zapraszamy wszystkich do wspólnego edytowania. Dzieląc się informacjami pomagamy sobie nawzajem.

Osoby zainteresowane dostępem proszę o kontakt pod adresem: atopolewska@poradnia11.waw.pl

Agnieszka Topolewska

Poniżej prezentujemy Państwu prezentację dla rodziców pod tytułem:

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

Na stronie internetowej Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawa opublikowano nowy informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – “Wybierz szkołę dla siebie”.

Aby pobrać informator, proszę kliknąć w link do informatora

Zostały ogłoszone terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr11 w Warszawie
Wszelkie prawa do treści i grafiki są zastrzeżone.
Realizacja berryproject.it

Skip to content